Форум вільних народів Росії ухвалив Декларацію про деколонізацію Росії

декл.png

1. Автори декларації посилаються на базові документи ООН: зафіксоване статутом право народів на самовизначення, декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам, декларація про права корінних народів. Це ґрунтовна опора на міжнародне право, що робить процес зрозумілим для міжнародних гравців.

2. Автори документу також посилаються на декларації про суверенітет, ухвалені парламентами національних республік на початку 1990-х, таким чином, прив'язуючись до процесів, які були перервані на 30 років, але відновилися.

3. Декларація стверджує, що російська федерація стоїть на порозі хаосу та громадянської війни, чому може запобігти лише контрольована деколонізація. Я дотримуюсь аналогічної думки, яку виклав у нещодавній статті (якщо не читали, вона у другому коментарі).

4. Важливо, що декларація визнає провідну роль нинішніх парламентів, хоч би як їх обирали в умовах путінської росії, -- тобто спирається на легітимність нинішніх органів влади, незважаючи на те, що там нині засідають політичні противники авторів документу. Це мені сильно нагадує українську ситуацію 1991 (та й інші тодішні "союзні" республіки, але нашу я знаю не лише по книгах). Схоже, уроки України, уроки 1991 добре вивчені.

5. По суті, документ містить вичерпний список внутрішніх стейкхолдерів: національні рухи, нинішні місцеві управлінські еліти, інтелектуали та духовні лідери, активісти, силовики з представників національностей.

6. Чітко вказані базові речі, які хоче почути Захід: прихильність до демократії, мирний характер демонтажу імперії, без'ядерний статус нових держав, захист прав і свобод громадян всіх національностей.

7. Не забули і про Україну: підтвердили, що правонаступники російської федерації мають зобов'язання щодо репарацій.

8. Попри зайвий пафос, погану структуру та багатослівність, а також взятий зі стелі явно надмірний список майбутніх незалежних держав, -- в цілому Декларація про деколонізацію окреслює більш-менш зрозумілий шлях керованого демонтажу російської федерації. Цей шлях потребує принаймні десятиріччя, а розпочатися може як через кілька років, так і завтра вранці. Важливо бути готовим -- так, як Україна була готова у 1991. (Насправді ми були слабенько готові, але достатньо, щоб вирулити на той шлях, яким йдемо.)

Нинішній стан російської федерації набагато слабший за тодішній СРСР -- військова поразка, санкції та наявність історій успіху 1991-2022 полегшують процес демонтажу. Правда, національні рухи нині ще дуже слабкі, але швидко набирають силу. Інваріантом залишається позиція Заходу -- тоді, як і тепер, Захід був готовий робити все що завгодно для збереження імперії, не розуміючи, що це неможливо, а потім після розпаду приписав собі всю славу.

Наш український інтерес дуже простий: нам треба, щоб російська імперія ніколи більше не становила загрозу для України, а найпростіший шлях до цього -- щоб ця імперія припинила існування.

Тож за нашу і вашу свободу.

 

Декларация о 

Деколонизации России

Мы, представители коренных народов и колонизированных регионов Российской Федерации, основываясь на:

 • Всеобщей декларации прав человека.
 • Праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
 • Декларации Организации Объединенных Наций о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
 • Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.
 • Декларации о суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года.
 • Декларациях о суверенитете субъектов нынешней РФ.

Начинаем процесс Полной и Всеобщей Деколонизации России.

Этот процесс обусловлен:

 • Нарушениями базовых прав и свобод коренных народов и колонизированных регионов, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека.
 • Системной политикой внутреннего террора и репрессий в Российской Федерации.
 • Систематической реализацией в Российской Федерации имперских политик и дискриминационных практик, утверждающих нижестоящее колониальное положение наших коренных народов и регионов, дискриминирующих граждан на основе коренного и/или регионального происхождения.
 • Использованием имперских практик экоцида, а также лишения наших регионов и коренных народов традиционных земель, территорий и ресурсов, что препятствует осуществлению нами своего права на развитие.
 • Систематической принудительной ассимиляцией и воздействием в целях и других важнейших сторон нашей жизни, колонизации и уничтожения наших культур, языков, систем образования
 • Невозможностью осуществлять самоуправление через своих законно избранных представителей, систематическим лишением наших зироваколонизированных регионов и коренных народов права на участие в принятии решений по вопросам, которые затрагивают наши права.
 • Нарушением прав коренных народов и колонизированных регионов РФ относительно хранения на нашей территории опасных материалов — ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения.

Вышеуказанные колониальные политики и практики осуществляется на протяжении столетий, в результате чего наши коренные народы и колонизированные регионы стали жертвами исторической несправедливости, а в отдельных случаях — принудительного перемещения и геноцида. Сейчас же колониальная политика выражается во все более нарастающих масштабах государственного терроризма и репрессий.

Российская Федерация сегодня — это страна-террорист, которую возглавляют военные преступники. Ряд развязанных имперским руководством РФ за последние 30 лет безумных войн лишает наши коренные народы и колонизированные регионы самого главного — права на жизнь, поскольку мобилизации подвергаются, в первую очередь, представители коренных народов и колонизированных регионов, которых используют как «пушечное мясо».

С началом захватнической войны против Украины наши народы и регионы против своей воли оказались втянутыми в военные преступления, в том числе, в развязанный Кремлем геноцид украинской нации. Из-за такой политики имперского центра народы и регионы РФ столкнулись с санкционными ограничениями, угрозой цивилизационной изоляции и даже полного исчезновения.

Все это привело к тому, что РФ уже сейчас стоит на пороге хаоса и гражданской войны. Помешать этому может только полная и контролируемая Деколонизация России.

Поэтому мы обращаемся ко всем конструктивным силам, течениям, партиям, фракциям, объединениям и группам, как внутри РФ, так и в эмиграции, с призывом о координации и взаимодействии для обеспечения политического, экономического, социального и культурного развития наших народов и регионов с целью положить конец всем формам дискриминации, угнетения и нарушений прав человека.

Мы призываем всех граждан коренных народов и колонизированных регионов к немедленному началу активных действий по мирной Деколонизации, освобождению и провозглашению / восстановлению суверенитета и независимости собственных стран.

Мы призываем народы и правительства стран – членов ООН оказать нам поддержку и помощь в реализации наших стремлений в соответствии с Декларациями ООН, а также обращаемся ко всему мировому сообществу с просьбой о помощи в наших усилиях по упорядочению неконтролируемого сейчас процесса распада ядерного государства. 

С целью практической реализации Декларации о Деколонизации России мы:

отлагательно начать создание Национальных Переходных Правительств 

      1. Обращаемся к национальным и региональным элитам с призывом без-/ Администраций (на своей земле или, если это невозможно, то в изгнании), — исходя из того, что нынешние органы исполнительной власти представляют интересы имперского центра, а не коренных народов и колонизированных регионов.

 1. Призываем парламенты республик и областные думы регионов стать на защиту интересов своих народов и подтвердить ранее принятые декларации о государственном суверенитете, а также немедленно начать процесс межпарламентских консультаций по формированию механизма провозглашения / восстановления государственной независимости наших коренных народов и колонизированных регионов, запустив механизм их мирной сецессии из состава РФ.
 2. Объявляем о созыве в ноябре-декабре 2022 года Международной Конференции по Мирной Деколонизации и Территориальному Устройству Построссийского Пространства с участием государств – членов Совета Безопасности ООН, государств – соседей Российской Федерации и международных организаций. Целью этой Конференции является:
  • обеспечение мирного, плавного и легитимного процесса Деколонизации России;
  • начало процесса уточнения и утверждения демаркации государственных границ новых республик;
  • подготовка и подписание договоров о дружбе и сотрудничестве между новыми государствами и соседними странами;
  • утверждение принципов правопреемственности, в том числе раздела активов и долгов РФ (включительно репарациями государствам, которые пострадали от военной агрессии Российской Федерации, – Сакартвело, Ичкерии, Молдове, Украине).
 3. Обращаемся к государствам – членам ООН с призывом оказать максимальную помощь Национальным Переходным Правительствам / Администрациям для достижения целей деколонизации и установления мира. А также официально признать независимость и суверенитет следующих государств коренных народов и колонизированных регионов: Татарстан, Ингрия, Башкортостан, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Балтийская Республика (Кенигсберг, Восточная Пруссия), Коми, Черкесия, Сибирь, Уральская республика, Дон, 

Тыва, Кубань, Дагестан, Тихоокеанская Федерация (территория Приморья и Приамурья), Московская Республика, Эрзянь Мастор, Саха, Поморье, Чувашия, Черноземье, Мордовия, Поволжье, Хакасия, Удмуртия, Тюмень-Югра, Марий Эл, Алтай, Ингушетия и другие.

 1. Призываем начинать подготовку Конституций Республик, закрепляющих их государственную независимость и суверенитет, а также ключевых законодательных актов, направленных на обеспечение мира, люстрации, политической стабильности, быстрого экономического роста и развития. Призываем интеллектуалов, общественных, культурных, экономических, политических и духовных лидеров коренных народов и регионов активно участвовать в этом процессе
 2. Призываем всех представителей коренных народов и колонизированных тивления могут быть: забастовки, демонстрации, пикеты, акты саботажа регионов к мирному системному сопротивлению. Формами такого сопро-

распоряжений имперского центра, отказ от службы в вооруженных силах Российской Федерации и так далее. Целью этих акций должен быть мирный переход власти к демократически избранным представительским органам независимых государств.

 1. Призываем всех военнослужащих и представителей силовых ведомств, являющихся представителями коренных народов и колонизированных регионов, немедленно вернуться на родную землю и обеспечить мирный и демократический переход власти. Призываем всех, кто сегодня участвует в несправедливой захватнической войне против Украины, вернуться домой, в том числе путем сдачи в плен ВСУ.
 2. Инициируем формирование национальных легионов (Силы Самообороны) для защиты суверенитета, прав наших народов и обеспечения мира.
 3. Начинаем процесс консультаций о создании Объединенной переходной администрации как временный (не более 12 месяцев с момента устранения режима военных преступников, во главе с Путиным, от власти) коллегиально-консультативный представительский орган всех колонизированных коренных народов и регионов РФ для практического обеспечения плавного и легитимного процесса Деколонизации. Представительство всех коренных народов и регионов в этом органе должно быть равным (по паритетному принципу одна страна / регион – один представитель), делегирование полномочий для участия в нем осуществляется Национальными Правительствами/Переходными Администрациями.

Перед данным органом будут стоять следующие задачи:

 • Координация деятельности по устранению колониального режима военных преступников (создание единого четкого плана действий, дорожной карты по устранению имперского управления, руководства для граждан и регионов, как способствовать процессу устранения кремлевского террористического режима лично и на местах);
 • Помощь Национальным Правительствам / Переходным Администрациям коренных народов и колониальзированных регионов в проведении демократических выборов по международным стандартам и при участии международных наблюдателей — не позже, чем через 8 месяцев с момента падения имперского режима Путина (дата выборов должна быть оглашена не позже, чем через 3 месяца от момента падения режима государства-террориста РФ);
 • Помощь в организации передачи власти  демократически избранным органам власти государств коренных народов и колониальзированных регионов (особенно в тех регионах, где не будут созданы Национальные Правительства / Переходные Администрации) — не позже, чем через 12 месяцев с момента падения колониального режима, и не позже, чем через 3 месяца с момента оглашения официальных результатов выборов, признанных мировым сообществом;
 • Максимальное содействие компетентным международным органам во взятии под контроль всего без исключений ядерного оружия и иного оружия массового уничтожения, находящегося на землях коренных народов и в  колониальзированных регионах, с целью обеспечить абсолютную денуклеаризацию земель коренных народов и колониальзированных регионов
 • Обеспечение механизма мирного разрешения территориальных споров, если такие возникнут;
 • Обеспечение защиты прав и свобод граждан всех национальностей во время переходного периода.

Мы призываем всех граждан РФ действенно поддержать достижение целей данной Декларации о Деколонизации ради установления мира, безопасности, демократии и согласия между народами.

За вашу и нашу Свободу!

 

Участники Форума Свободных Народов России